ЗАТВЕРДЖЕНО

Президія Української Федерації

 фігурного катання на ковзанах

31 жовтня 2016 р.

Положення про опікунську Раду

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Опікунська Рада Української Федерації фігурного катання на ковзанах (далі – опікунська Рада) створена для забезпечення функціонування та здійснення контролю за діяльністю організації відповідно до Законодавства України.

1.2. Положення про опікунську Раду Української Федерації фігурного катання на ковзанах (далі – Положення) визначає компетенцію, принципи управління та організацію роботи Української Федерації фігурного катання на ковзанах (далі – УФФК).

1.3. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про фізичну культуру і спорт» та «Про громадські об’єднання», Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

2.1. Свою діяльність опікунська Рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, спонсорів, Міністерства молоді та спорту України та інших органів державного управління, керівного складу та працівників УФФК на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку УФФК, розвитку фігурного катання на ковзанах в Україні.

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ УФФК

3.1. Опікунська рада УФФК:

3.1.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку УФФК, надає керівництву допомогу в реалізації державної політики у галузі спорту.

3.1.2. Здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва УФФК, заслуховує звіти Президента про виконання основних завдань УФФК.

3.1.3. Надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, аналізує їх ефективність та сприяє впровадженню наукових досягнень в практичну діяльність і навчальний процес підготовки спортсменів з фігурного катання на ковзанах.

3.1.4. Спільно з керівництвом УФФК визначає стратегічні напрями вдосконалення навчально-тренувального процесу та його методичного забезпечення, науково-дослідної діяльності, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, а також міжнародного співробітництва УФФК.

3.1.5. Забезпечує ефективну взаємодію УФФК з органами державної влади, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку фігурного катання на ковзанах в Україні.

3.1.6. Сприяє територіальним Федераціям у здійсненні їх діяльності.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

4.1. Персональний склад Опікунської ради затверджується в установленому порядку Президією УФФК.

4.2. Термін повноважень членів опікунської Ради становить чотири років.

4.3. Члени опікунської Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

4.4. Голова опікунської Ради:

 • організовує роботу опікунської Ради;
 • координує діяльність членів опікунської Ради щодо виконання покладених на них завдань;
 • скликує засідання опікунської Ради та головує на засіданнях;
 • підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень опікунської Ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її компетенції;
 • у разі необхідності бере участь у засіданнях Президії УФФК, загальних зборах членів УФФК та інших офіційних заходах, які проводяться УФФК;
 • виступає від імені опікунської Ради на офіційних заходах;
 • у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов’язків голови
 • опікунської Ради на одного з її членів;
 • визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами опікунської Ради, але мають бути присутніми на її засіданні;
 • представляє опікунську Раду в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;
 • здійснює інші повноваження з метою виконання опікунської Радою своїх повноважень.

4.5. Повноваження голови опікунської Ради можуть припинятися достроково за власним бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров’я чи з інших поважних причин.

4.6. Члени опікунської Ради мають право:

 • ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях опікунської Ради шляхом внесення їх до порядку денного;
 • брати участь у засіданнях Президії УФФК, загальних зборах членів УФФК та інших офіційних заходах, які проводяться УФФК;
 • вносити пропозиції до проектів рішень опікунської Ради;
 • достроково припиняти свої повноваження, написавши відповідну заяву на ім’я голови опікунської Ради.

4.7. Із числа членів опікунської Ради призначається секретар.

4.8. Секретар опікунської Ради:

 • веде документацію опікунської Ради;
 • готує матеріали до засідань опікунської Ради;
 • здійснює контроль виконання її рішень, веде і зберігає протоколи засідань опікунської Ради;
 • веде облік присутності членів опікунської Ради на засіданнях;
 • виконує інші повноваження і доручення голови опікунської Ради, пов'язані з організацією її діяльності.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ УФФК ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РІШЕНЬ

5.1. Опікунська Рада здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення, яке затверджене Президією УФФК.

5.2. Формою роботи опікунської Ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.3. Засідання опікунської Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів опікунської Ради.

5.4. Рішення про проведення засідання опікунської Ради приймає її голова.

5.5. Засідання ради проводить голова Опікунської ради.

5.6. Голова визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені до порядку денного, та осіб, які не є членами Опікунської ради, але повинні бути присутніми на її засіданні.

5.7. Забезпечення членів опікунської Ради довідковими матеріалами з питань, включених до порядку денного, здійснює Президент або генеральний секретар УФФК.

5.8. Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду на засіданні опікунської Ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання.

5.9. Рішення опікунської Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів опікунської Ради.

5.10. Рішення опікунської ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання керівництвом УФФК.

5.11. Рішення опікунської Ради оформляють протоколами, які підписують голова та секретар Ради.

5.12. Протоколи засідання опікунської Ради надсилаються Президенту УФФК, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться до їх компетенції.

5.12. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності опікунської Ради здійснює УФФК.

6. ПРАВА ЧЛЕНІВ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ УФФК

6.1. Опікунська рада УФФК має право:

6.1.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції.

6.1.2. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6.1.3. Виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку УФФК, зміцнення її матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення.

6.1.4. Виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-правових актів України в галузі спорту.

6.1.5. Ініціювати внесення змін до Статуту УФФК.

6.1.6. Ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд загальних зборів членів УФФК та Президії УФФК.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення приймаються на засіданні Президії УФФК, якщо за це проголосує більшість її членів.

2016 ©Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на ufsf.com.ua.

ідеї для бізнесу, бізнес проекти