ЗАТВЕРДЖЕНО

Президія Української Федерації

фігурного катання на ковзанах

 31 жовтня 2016 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕДИЧНУ КОМІСІЮ 

УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ФІГУРНОГО КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ

 1. Медична Комісія (надалі Комісія) Української Федерації фігурного катання на ковзанах (надалі УФФК) є колегіальним дорадчим органом Президії УФФК, яка створюється з метою поглиблення та удосконалення роботи Президії відповідно до напрямків її діяльності та на виконання статутних завдань.
 2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, Олімпійською Хартією, Кодексом етики Міжнародного олімпійського комітету, Кодексом етики Міжнародної спілки ковзанярів, Кодексом етики Національного олімпійського комітету України, Всесвітнім антидопінговим кодексом, Статутом Української Федерації фігурного катання на ковзанах та цим Положенням.
 3. Діяльність Комісії регламентується положенням про неї. Положення про Медичну комісію затверджується Президією УФФК за поданням голови Комісії.
 4. Комісія діє з метою залучення членів УФФК та фахівців з фізичної культури і спорту до розбудови олімпійського руху та фігурного катання в Україні, захисту здоров’я атлетів, дотримання Всесвітнього антидопінгового кодексу та інших положень стосовно боротьби із вживанням допінгу в спорті та з метою інформування відповідних суб’єктів.
 5. Основними завданнями Комісії є:
 • розглядати на засіданнях Комісії питання відповідно до напрямків її роботи;
 • сприяти підготовці та розповсюдженню матеріалів щодо допінг контролю, змін в Списку заборонених речовин та методів ВАДА, особливостей підготовки спортсменів залежно від кліматичних умов країн проведення чемпіонатів Європи, світу та Олімпійських ігор;
 • - здійснювати аналіз медичного забезпечення підготовки та участі атлетів УФФК в міжнародних змаганнях, міжнародних змаганнях серії Гран Прі, чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх з метою підвищення його ефективності;
 • сприяти проведенню медичних семінарів та курсів, спрямованих на підвищення кваліфікації тренерів;
 • розглядати звернення різноманітних суб’єктів до УФФК щодо питань, пов’язаних з діяльністю Комісії;
 • брати участь у визначені медичного персоналу та переліку медикаментів і обладнання для забезпечення участі спортсменів УФФК у міжнародних змаганнях, міжнародних змаганнях серії Гран Прі, чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх;
 • співпрацювати з Медичною комісією Національного олімпійського комітету України, Медичною комісією Міжнародної спілки ковзанярів, медичними комісіями окремих держав, іншими міжнародними організаціями;
 • приймати рішення з інших питань, віднесених до компетенції Комісії.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і підлягають обов’язковому затвердженню Президією УФФК.

Рішення Комісії вступають в силу з дати, вказаної у рішенні Президії УФФК. Якщо така дата не вказана, то з моменту затвердження їх Президією УФФК.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
 1. розглядає подані суб’єктами членами Федерації документи, листи, звернення, заяви, пояснення відповідно до напряму своєї роботи;
 2. на своїх засіданнях заслуховує суб’єктів членів Федерації;
 3. залучає до своєї роботи експертів, фахівців з відповідного напряму;
 4. надає рекомендації щодо вирішення проблемних питань, висвітлених у документах, листах, зверненнях, заявах, та повідомляє про своє рішення Президію УФФК;
 5. у межах своєї компетенції вирішує питання щодо надання суб’єктам членам Федерації допомоги, в тому числі фінансової;
 6. виконує інші функції, що випливають із покладених на неї завдань.
 1. Комісія має право:
 • залучати членів УФФК, спеціалістів в галузі медицини, експертів для розгляду питань, що належать її компетенції;
 • отримувати від Президії УФФК, членів Федерації  інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
 1. До складу Комісії можуть входити члени УФФК, представники суб’єктів Федерації, представники суб’єктів олімпійського руху, представники державних і громадських структур України, безпосередньо пов’язаних з напрямком роботи Комісії (за згодою);
 2. Голова Комісії затверджується рішенням звітно-виборчої Конференції. Рішення приймається більшістю голосів.
 3. Склад Комісії затверджується Президією УФФК за поданням голови Комісії. Рішення приймається більшістю голосів.
 4. Члени Комісії можуть бути виведені зі складу Комісії лише на підставі рішення Президії УФФК за власним бажанням або за поданням голови Комісії, або Президента УФФК, або члена Президії УФФК.
 5. Голова Комісії має такі повноваження:

12.1 Організує роботу Комісії;

12.2 Проводить засідання Комісії;

12.3 Організовує роботу членів Комісії відповідно до напрямку роботи та плану роботи Комісії;

12.4 Розробляє та виносить для затвердження на засіданні Комісії план роботи Комісії;

12.5 Надає на розгляд Президії кандидатури членів Комісії;

12.6 Доповідає Президії УФФК про роботу Комісії та готує матеріали по окремих питаннях на його засідання;

12.7 Надає свої пропозиції до бюджету;

12.8 Погоджує з Президентом план роботи Комісії на рік.

 1. Основною формою роботи Комісії є засідання.

Засідання Комісії проводяться не рідше, ніж 2 рази на рік або частіше, в разі необхідності.

На засіданнях Комісії розглядаються питання у відповідності до плану роботи Комісії.

Засідання Комісії проводяться відкрито або закрито. Рішення про форму засідання приймає Комісія до початку засідання.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від загальної кількості її членів.

Рішення Комісії, за винятком випадків прямо передбачених цим Примірним положенням, приймаються простою більшістю голосів.

 1. У роботі Комісії може прийняти участь Президент УФФК або будь–хто з членів Президії.
 2. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Комісії здійснюється за рахунок коштів УФФК відповідно до затвердженого бюджету.
 3. Голові Комісії та її членам надаються гарантії діяльності:
 • можливість присутності на заходах, пов’язаних із виконанням завдань, покладених на Комісію;
 • незалежність у прийнятті рішень;
 • інші гарантії, пов’язані із виконанням завдань, покладених на Комісію.
 1. Контроль за діяльністю Комісії здійснює Президія УФФК, а в перервах між засіданнями Президії УФФК – Президент УФФК.

Голова Комісії не рідше ніж один раз на рік звітує перед Президією УФФК про проведену роботу. Черговість та порядок звітування визначає Президент УФФК.

У випадку визнання роботи Комісії незадовільною, Президія УФФК може прийняти рішення про припинення її роботи або переобрання складу Комісії. Таке рішення приймається на засіданні Президії не менш як двома третинами голосів присутніх членів Президії.

 

2016 ©Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на ufsf.com.ua.

ідеї для бізнесу, бізнес проекти